Skip to main content
Language: mt  | Contact Us | Search

Language: mt  | Contact Us | | Search

Dr Karmenu Mifsud Bonnici

Back to List

Commemoration Booklet


TIFKIRA TAD-DOTTOR KARMENU MIFSUD BONNICI
FIL-KAMRA TAD-DEPUTATI
PARLAMENT TA’ MALTA

 

17 TA’ LULJU 1933 - 5 TA’ NOVEMBRU 2022

 

Membru tal-Kamra tad-Deputati
bejn
It-2 ta’ Mejju 1983 u t-23 ta’ Settembru 1996


Prim Ministru
bejn
it-22 ta’ Diċembru 1984 u l-11 ta’ Mejju 1987


Karmenu Mifsud Bonnici


ĠURAMENT TA’ LEALTÀL-EWWEL DISKORS TA’ KARMENU MIFSUD BONNICI
FIL-KAMRA TAD-DEPUTATI


ESTRATT MIS-SEDUTA NUMRU 113 tat-Tlieta, 28 ta’ Ġunju 1983
IL ĦAMES LEĠIŻLATURA

 

ABBOZZ TA’ LIĠI DWAR ID DEVOLUZZJONI TA’ ĊERTA PROPRJETÀ TA’ KNEJJES
DEVOLUTION OF CERTAIN CHURCH PROPERTY BILL


ONOR. KARMENU MIFSUD BONNICI (Ministru tax Xogħlijiet u Servizzi Soċjali): Il-poplu Malti u Għawdxi qed jara u jisma’ kif il-Gvern Laburista qiegħed imexxi l-pajjiż, u qiegħed jinnota wkoll b’dispjaċir kif l-Oppożizzjoni Nazzjonalista għal darba oħra qed tittradixxi l-mandat li taha l-poplu li taqdi lill-poplu billi tikkritika lill-Gvern u jekk tħoss li l-Gvern qiegħed jagħmel pass ħażin tispjega lill-poplu fiex il-Gvern qiegħed jiżbalja. (Onor. Membri: Hear, hear) Qegħdin ukoll nagħtu prova ta’ kif il-Gvern ma jibżax jispjega lill-poplu dak li jħoss li huwa fl-interess tal-poplu, ma jibżax jagħmel dak li jħoss li huwa għall-ġid tal-poplu. U f’din il-kwestjoni li llum qed niddiskutu, tajjeb li l-poplu jifhem x’inhi l-kwestjoni. Il-kwestjoni mhix xi ħaġa li ma tinftehimx jekk wieħed joqgħod attent għal dak li hemm fin-nofs. Fin-nofs hemm żewġ affarijiet. L-ewwel ħaġa hemm li l-Gvern Laburista talab lill-Knisja biex hija minn jeddha, volontarjament iċċedi dik il-proprjetà li l-Knisja ma tistax turi kif inhi tagħha, kif ġiet għandha, min tahielha u għalfejn qiegħda għandha. Talab lill-Knisja biex hija minn jeddha tagħmel dan ħalli din il-proprjetà tintuża għal skop soċjali bi ftehim bejn il-Knisja u l-Gvern. Din kienet it talba li d-delegazzjoni Maltija għamlet fil-Vatikan fit-taħditiet tal-14 u l-15 ta’ Frar. Il-Vatikan dakinhar ma qalx li din it-talba mhix f’lokha. Qal biss li ħa nota ta’ din it-talba u se jagħti t-tweġiba tiegħu fil-laqgħa li kellha ssir fil-11 ta’ April u, kif jaf il-poplu, dik il-laqgħa ma saritx fuq insistenza tal-Vatikan, għaliex il-Vatikan qal li x-xogħol li kien meħtieġ isir biex jitkomplew in-negozjati ma kienx tlesta sal-11 ta’ April u talab li n-negozjati jitkomplew fis-16 ta’ Mejju. In-negozjati tkomplew fis-16, 17 u 18 ta’ Mejju, u tajjeb li l-poplu jkun jaf x’kienet it-tweġiba tal-Vatikan għal din it-talba. Nerġa’ ngħid li l-Knisja minn jeddha tħoss id-dmir morali li trodd lura dik il-proprjetà li ma tistax turi li hija tagħha. Il-Vatikan qal hekk:

‟Id-delegazzjoni tas-Santa Sede taqbel li l-Knisja ma tistax tqis biss l-aspetti ġuridiċi iżda trid tqis ukoll l-aspetti morali ta’ kif akkwistat il-proprjetà u tal-użu tagħha.”.

Mela l-Vatikan hawnhekk, bil-miktub, aċċetta li f’dik li hija proprejtà tal-Knisja ma tridx biss tara jekk il-liġi tal-pajjiż tagħtikx is-setgħa li żżomm dak li ħadd ma tak imma li ħadt inti, imma trid tara wkoll l-aspetti morali ta’ kif ġiet din il-proprjetà f’idejk. It-talba tal-Gvern kienet ibbażata proprju fuq dak, li l-Knisja bħala għaqda morali għandha iktar minn ħaddieħor trodd lura proprjetà li hi ma tistax tispjega kif ġiet għandha. (Applaws) Il-Vatikan aċċetta li fil-każ tal-Knisja wieħed irid iqis l-aspett morali, l-aspett morali li fuqu insista l-Gvern Malti. Allura meta l-Vatikan ammetta bil-miktub li wieħed, f’din il kwestjoni, għandu jqis l-aspett morali, ma tiswa xejn iktar il-kritika li saret li l-Gvern m’għandux dritt jgħid lill-Knisja li l-proprjetà li hija akkwistat bla ma taf kif ġiet f’idejha, hija għandha tikkonsidra li dik il-proprjetà ma tibqax iktar għandha imma għandha tużaha għal skop li jiġi miftiehem mal-Gvern ladarba hija stess, il-Knisja, aċċettat li dak li tgħid il-liġi m’għandux ikun dak biss li jirregola din il-kwestjoni. L-aspett morali huwa importanti. Il-fehma tal-Gvern hija li meta qed nitkellmu fuq knisja, meta qed nitkellmu fuq għaqda spiritwali, l-aspett morali huwa l-aktar ħaġa importanti u għandu jorbot x’għandha tagħmel dik l-għaqda spiritwali. (Applaws) Dan ngħiduh b’wiċċna minn quddiem hawn Malta u f’Għawdex u ngħiduh ukoll, kif għidnieh, Ruma u kullimkien.

Issa ladarba l-Knisja trid tqis l-aspett morali ta’ din il-kwestjoni, aħna għidnielha wkoll li dik il-proprjetà li qiegħda għandha bla ma taf kif ġiet għandha, ma tistax tgħid il-Knisja li hija marbuta li tużaha għal xi skop speċifiku. Għaliex la ma tafx min tahielha, la ma tafx kif ħaditha, m’hemmx skop speċifiku marbut mal-użu ta’ dik il-proprjetà. Allura m’hemm xejn xi jżomm, la r-rieda tal-individwu li taha l-proprjetà għax dik il-proprjetà ma tahiex individwu lilha la ebda liġi, la ebda artikolu tal-liġi tal-Knisja, m’hemm xejn xi jżomm lill-Knisja li tagħmel użu minn dik il-proprjetà differenti mill-użu li għalih qiegħda tagħmel il-Knisja llum. Meta l-Gvern Laburista talab lill-Knisja biex dik il-proprjetà tintuża għal skop soċjali miftiehem, il-Vatikan ma qalx li dik it-talba hija barra minn lokha, imma kompla jgħid li ma jeskludix li wara li jsir iċ-ċensiment, is-Santa Sede tqis li dik il-proprjetà tiġi użata għal skopijiet ta’ siwi soċjali. Mela anke l-iskop li għalih il-Gvern Laburista qal lill-Vatikan li dik il-proprjetà għandha tintuża, anke dak l-iskop ġie aċċettat bil-miktub mill-Vatikan fl-agreed minutes tas-16, 17 u 18 ta’ Mejju. Għal darba oħra ngħidu li mhux biss dak li qal il-Gvern Laburista mhuwiex ħażin, jiġifieri li l-Knisja għandha d-dmir morali li trodd lura dik il-proprjetà, imma anke t-talba li għamel il-Gvern li dik il-proprjetà tintuża għal skop soċjali, anke dik it-talba ġiet iddikjarata mill-Vatikan li mhix barra minn lokha. Kull skuża li ġab il-Vatikan kienet li ma jistax jikkonsidra li dan isir, jiġifieri li din il-proprjetà tintuża għal skop soċjali siewi, ma jistax jikkonsidra dik it-talba qabel ma jitlesta ċ-ċensiment tal-proprjetà tal-Knisja f’Malta.

Issa fit taħditiet tal-Vatikan u dan jirriżulta mill-minuti miftiehma taż-żewġ naħat il-Gvern Malti qal lill-Vatikan għal aktar minn darba li l-Gvern ikun lest li jistenna għal żmien raġonevoli li jitlesta ċ-ċensiment kemm-il darba iżda l-Knisja, il-Vatikan, jaċċetta l-prinċipju li dik il-proprjetà li l-Knisja m’għandhiex titolu għaliha, dik il-proprjetà tintuża għal skop soċjali. Il-Vatikan ma ħassx li seta’ jaċċetta dan il-prinċipju, u fit-taħditiet qalilna ċar u tond li dan ma setax jagħmlu dakinhar minħabba l-oppożizzjoni ta’ parti mill-Knisja ta’ Malta li ma riditx tifhem għaliex il-Knisja ma kellhiex tistrieħ fuq ir-raġuni li tagħtiha l-liġi, jiġifieri jekk proprjetà ħaditha mingħand xi ħadd u żammitha għal numru ta’ snin, anke kontra l-kunsens ta’ min kienet il-proprjetà, dik il-proprjetà saret tagħha. Ma riditx parti mill-Knisja f’Malta taċċetta li ħaġa bħal din il-Knisja ma setgħetx issostniha moralment. Allura d-delegazzjoni tal-Gvern Malti, meta saret taf b’din l-oppożizzjoni ta’ parti mill-Knisja f’Malta, ma setgħetx taċċetta li dan il-punt jitħalla sakemm jitlesta ċ-ċensiment qabel ma l-Vatikan u l-Knisja jaċċettaw il-prinċipji li anke wara li jsir iċ-ċensiment din il-proprjetà tintuża għal skop soċjali. Iżda d-delegazzjoni tal-Gvern Malti u tajjeb li dan il-poplu, speċjalment dawk li ma qrawx il-ktieb tad-dokumenti ppubblikat mill-Gvern, ikun jaf anke f’dak l-istadju ta’ taħditiet għamlet pass, ġest ta’ kompromess u ssuġġeriet lis-Santa Sede biex taqbel li ssir reviżjoni flimkien ta’ dawk l-oqsma ta’ proprjetà li għandha l-Knisja u li l-Knisja ma tistax iġġib provi dokumentarji validi tat-titlu tagħha sabiex il-Gvern iqis, jagħti s-setgħa lill-Knisja żżomm dawk l-oqsma li jsir qbil fuqhom, biex jibqgħu jintużaw għall-għanijiet reliġjużi, soċjali jew filantropiċi speċifiċi. Il-Gvern Malti għamel dan is-suġġeriment li bih il-Gvern kien lest li jħalli f’idejn il-Knisja parti minn din il-proprjetà biex tintuża għal dawn l-iskopijiet soċjali. Is-Santa Sede xorta waħda ma setgħetx dakinhar taċċetta anke dan is-suġġeriment tal-Gvern Malti. Tajjeb allura li l-poplu jkun jaf kemm il-Gvern Malti wera mhux biss rieda tajba imma anke sens ta’ ġenerożità, li kien lest li jħalli lill-Knisja parti minn din il-proprjetà kemm-il darba din il-proprjetà tintuża għal skopijiet soċjali speċifiċi. Is-Santa Sede ma setgħetx taċċetta dan is-suġġeriment. Ma qalitx li huwa suġġeriment ħażin, imma qalet li qabel ma jitlesta ċ-ċensiment tal-proprjetà f’Malta hija ma kenitx f’qagħda li taċċetta suġġeriment bħal dan.

It-tieni kwestjoni li għandna quddiemna hija l-kwestjoni tal-fondazzjonijiet tal-quddies għall-mejtin. U hawn tajjeb li l-poplu jifhem sewwa x’inhi l-kwestjoni u ma jiġix ingannat minn stqarrijiet li jistgħu joħorġu, li jħawdu l-mħuħ billi jingħad li l-Gvern Laburista huwa kontra l-quddies għall-mejtin. Tajjeb li l-poplu jkun jaf li l-Vatikan l-ogħla awtoritajiet tal-Knisja f’Ruma illum aċċetta bil-miktub li-quddies perpetwu, jiġifieri li jibqgħu jitqaddsu għal dejjem għall-mejtin, hija xi ħaġa ħażina. Mhix ħaġa li għandha tibqa’, mhix ħaġa li l-Knisja sejra tħalli. Din għamlitha bħala regola fil-liġi tagħna stess. Mela mhux il-Gvern Malti li qed jgħid dan, qed tgħidu l-Knisja stess fil-liġi tagħha, il-Liġi Kanonika, li quddies perpetwu hija ħaġa ħażina li ma tistax issir aktar. Il-Vatikan qal ukoll li dawk il-fondazzjonijiet ta’ quddies li ilhom aktar minn mitt sena, il-proprjetà mħollija għall-quddies m’għandhiex tibqa’ tintuża aktar għall-quddies, imma tintuża għal skop ieħor.

Hawnhekk wieħed irid jagħmel ċerti riflessjonijiet. L-ewwel nett dan ifisser li l-Knisja, meta hija ma tħallix li l-fondazzjonijiet għall-quddies għal dejjem ma jkomplux iseħħu, tkun hija qiegħda tinjora, twarrab, ma tagħtix kas aktar ir-rieda tal-fondatur ta’ dawk il-quddies. (Onor. Membri: Hear, hear) Mela kull min bħalma għamlu l-isqfijiet fl istqarrija tagħhom tat-18 ta’ Ġunju jgħid li mhux sewwa li twarrab ir-rieda tal-fondatur ikun qed jinsa li hija l-Knisja stess li qiegħda twarrab ir-rieda tal-fondaturi ta’ dawn il-quddies. (Onor. Membri: Hear, hear) Għax hija stess qed tgħid li dawk il-fondazzjonijiet li ilhom aktar minn mitt sena mhumiex se jsiru aktar quddisiet bihom. Mhuwiex il-Gvern Laburista li qed jgħid dan, imma qed tgħidu l-Knisja stess. Naturalment, il-Gvern Laburista dan qabel miegħu u għandu għaliex jiftaħar u jgħid li l-poplu Malti u Għawdxi sar jaf b’dan bis-saħħa tal-ħidma tal-Gvern Laburista għax kieku ma konniex inkunu nafu b’dan it-tibdil. (Onor. Membri: Hear, hear)

Il-Knisja u l-Vatikan qalu bil-miktub li l-Knisja m’għandhiex taċċetta li jkun hemm aktar flus u proprjetà mħollija għall-quddies għal aktar minn 25 sena u jekk dan isir, wara 25 sena l-proprjetà ma tibqax tintuża għall-quddies, imma tintuża għal xi skop ieħor. Mela dan ifisser li kemm jekk dawn il-fondazzjonijiet isiru minn bniedem f’ħajtu b’kuntratt mal-Knisja, kemm jekk jagħmilha b’testment wara mewtu, xorta waħda l-quddies ma jibqgħux isiru wara 25 sena. Il-Gvern fil-liġi qiegħed proprju jagħmel dan, li-fondazzjonijiet ta’ quddies għal itwal minn 25 sena huma invalidi, huma kontra l-liġi. F’din il-ħaġa l-Gvern qiegħed jaqbel max-xewqa tal-isqfijiet ta’ Malta u Għawdex li skont il-Vatikan għandna bil-miktub kienu diġà aċċettaw għalkemm aħna u l-poplu Malti u Għawdxi ma jafx b’dan li m’għandhomx isiru aktar fondazzjonijiet għal itwal minn 25 sena. Allura anke fuq din il-ħaġa l-Gvern jaqbel mal-Knisja f’Malta u ma narawx għaliex fuq din il-kwestjoni għandu jinqala’ dan l-għawġ u l-għagħa kollu. Imma dan ifisser ukoll li dawk li qalu, bħalma qalu l-isqfijiet, li mhux sewwa li l-flus imħollija għall-quddies ma jibqgħux jintużaw għall-quddies għax b’hekk se jonqos l-introjtu għas-saċerdoti, dan ifisser li meta l-Vatikan u l-Knisja aċċettaw li l-fondazzonijiet ta’ fuq il-mitt sena kif ukoll il-fondazzjonijiet ta’ aktar minn 25 sena ma jibqgħux jintużaw għall-quddies, allura l-introjtu minn dawn il-fondazzjonijiet huma stess qalu li m’hemmx bżonn li jintuża għaż-żamma tas-saċerdoti għaliex huma stess aċċettaw li dawn il-flus ma jintużawx aktar għall-quddies. Min jattakka lill-Gvern li b’dan il-pass li qed jieħu dwar il-quddies għall-mejtin ikun qiegħed iċaħħad lis-saċerdoti mill-mezz tal-għajxien tagħhom, irridu nfakkruh li hija l-Knisja stess, il-Vatikan u l-isqfijiet ta’ Malta li ċaħħdu lis-saċerdoti mill-mezzi tal-għajxien tagħhom għax huma stess aċċettaw li-fondazzjonijiet għal dan il-quddies ma jibqgħux imorru aktar għall-quddies, jiġifieri ma jibqgħux imorru, għaż-żamma tas-saċerdoti. Għaliex jekk allura jingħad li l-fondazzjonijiet tal-quddies ma jmorrux għaż-żamma tas-saċerdoti jew għall-għajxien tas-saċerdoti imma meta ma jibqgħux jitqaddsu l-quddies aktar allura xorta waħda tista’ tużahom għas-saċerdoti, aħna nistaqsu: Allura x’differenza hemm bejn quddies li jitqaddes skont ir-rieda tal-fondatur u l-flus mill-proprjetà tmur għas-saċerdoti, u quddies li ma jibqax jitqaddes aktar skont ir-rieda tal-fondatur, imma l-flus imħollija xorta waħda jmorru għas-saċerdoti? Fi kliem ieħor ...

ONOR. DOM MINTOFF (Prim Ministru): ... mingħajr ma jqaddes.

ONOR. KARMENU MIFSUD BONNICI: ... l-introjtu u din il-proprjetà xorta waħda allura qed tintuża jew hu l-ħsieb li tintuża għall-għajxien tas-saċerdoti. Issa tajjeb li wieħed jinnota li ladarba l-Knisja għandha proprjetà ta’ ammont kbir f’Malta, hija l-Knisja li trid tipprova li bil-proprjetà li mhux se tibqa’ tintuża aktar għall-quddies allura se jkun hemm xi periklu għall-għajxien tas-saċerdoti, ħaġa li l-Knisja ma tistax tagħmilha għaliex hija qiegħda tiddikjara li għadha ma tafx xi proprjetà għandha għax tant għandha li f’għaxar snin għadha ma waslitx biex tara x’għandha! (Onor. Membri: Hear, hear) Allura min jgħid li b’dan il-pass il-Gvern qiegħed jipperikola l-eżistenza tal-Knisja, ikun qiegħed jiżbalja għaliex m’hemmx mezz kif wieħed iqis kemm fil-fatt il-Knisja se tibqa’ sinjura wara li din il-proprjetà ma tibqax tintuża kif qed tintuża llum imma tiġi użata għat-tagħlim b’xejn.

Issa ġie allegat li mhux veru l-Gvern beħsiebu juża l-proprjetà li semmejna għat tagħlim b’xejn. Dan qed ngħidu għaliex mhux biss nies politiċi qalu dan, imma fi stqarrija li ħarġu l-isqfijiet illum stess, 28 ta’ Ġunju, qalu:

‟Hu allegat li din il-liġi hija intiża biex jinstabu fondi mill-proprjetà tal-Knisja għall-edukazzjoni.”.

‟Hu allegat”, jiġifieri huma qegħdin jgħidu li għalkemm wieħed qed jgħid hekk mhux neċessarjament huwa hekk. Aħna niddikjaraw quddiem il-poplu ta’ Malta u Għawdex li din il-proprjetà se tittieħed mill-poplu għax il-Gvern mhux se jeħodha għalih, imma għall-ġid tal-poplu biex tintuża għall-edukazzjoni b’xejn. (Onor. Membri: Hear, hear) Meta huma qalu ‟hu allegat” qed juru li mhux neċessarjament, mhux bilfors fehmu x’inhu l-iskop li għandu l-Gvern. Imma meta qalu dan insew li huma diġà ħarġu stqarrija tat-18 ta’ Ġunju, fejn qalu dan il-kliem:

‟Mill-korrispondenza li għaddiet f’dawn l-aħħar ġranet bejn is-Santa Sede u l-Gvern Malti, l-Isqfijiet jinnotaw li l-Gvern Malti ma għalaqx il-bieb biex jitkompla djalogu li, fil-fatt, ta’ ... ir-riżultati mixtieqa miż-żewġ naħat.”.

Mela allura huma fit-18 ta’ Ġunju ddikjaraw li jafu x’inhu r-riżultat mistenni u mixtieq minn din in-naħa, tant li qalu li r-riżultati mixtieqa miż-żewġ naħat huma l-istess. Qalu li d-djalogu diġà ta u li ‟żgur jagħti fi żmien qasir ir-riżultati mixtieqa miż-żewġ naħat”. Huma stess għalkemm fl-istqarrija tal lum tefgħu dell fuq l-iskop tal-Gvern li qed iressaq il-liġi fit-18 ta’ Ġunju ddikjaraw li jafu x’inhuma r-riżultati mixtieqa mill-Gvern u jafu wkoll li bi ftit sforz aktar u rieda tajba minn naħa tagħhom biex ipattu għar-rieda tajba li wera l-Gvern f’dawn in-negozjati, għad jista’ jintlaħaq ftehim. U ftehim li jkun ta’ unur għaż-żewġ naħat jista’ jintlaħaq anke wara li dan il-Parlament, f’isem il-poplu Malti u Għawdxi, ikun għadda din il liġi. Dan qiegħed ngħidu għaliex donnu hija x-xewqa ta’ ħafna forzi f’Malta li għalkemm jgħidu kemm jixtiequ ġid għall-Knisja f’Malta, jagħmlu u għamlu u qed jgħidu u jieħdu ħafna inizjattivi biex jisfrattaw iċ-chances li għad hemm li l-Knisja f’Malta tifhem ir-rieda soda tal-Gvern tal-ħaddiema, li dak li l-Gvern iħoss li huwa fil-ġid u għall-ġid u fl-interess tal-poplu Malti u Għawdxi li jsir, donnhom iridu jisfrattaw li ftehim bħal dan jintlaħaq. Fost dawn li jridu jisfrattaw dan il-ftehim għax minn kliem li qal il-Kap tal-Oppożizzjoni nhar il-Ħadd wieħed jista’ jifhem li ma jiħux gost li ftehim isir hemm żgur il-Partit Nazzjonalista, għaliex fil-qasam tat-tagħlim ir-record tal-Partit Nazzjonalista huwa mill-agħar. Il-Partit Nazzjonalista hemm bżonn infiehmu lill-poplu twieled għal tapposta ̓l fuq minn mitt sena ilu biex jopponi riforma fl-edukazzjoni żewġ riformi tant li kien jissejjaħ l-‟anti reform party” ... (Onor. Membri: Hear, hear) Dawn li llum iridu jipperswadu liż-żgħażagħ, li ma jafux l-istorja politika ta’ pajjiżna, li huma favur il bidliet, ir-riformi, dawn twieldu biex jopponu r-riformi u għal żmien kienu jissejħu, u jiftaħru li jissejħu, li huma l-‟anti reform party”. U tajjeb li l-poplu Malti u Għawdxi jiftakar li l-Partit Nazzjonalista twieled biex jopponi żewġ riformi: Waħda li titneħħa t-taxxa fuq il-qamħ li l-iktar li kienet tolqot hija lill-poplu ż-żgħir, u t-tieni, biex jopponi r-riforma fl-edukazzjoni. Dan għamlu għaliex il-maġġoranza tal-poplu ma kienet qed tgawdi xejn mill- edukazzjoni ta’ dak iż-żmien u kienu qed igawdu biss ftit nies privileġġjati. Il-Partit Nazzjonalista donnu jrid iżomm ir-record tiegħu li kif twieled biex jopponi riforma fl-edukazzjoni, matul ħajtu ġġieled kontra l-edukazzjoni obbligatorja, iġġieled kontra l-ilsien Malti fl-uffiċċji tal-Gvern u biex tkun lingwa uffiċjali ta’ Malta, iġġieled kontra l-edukazzjoni teknika, iġġieled ukoll kontra l-ikbar riforma li saret s’issa fl-edukazzjoni, l-Iskema ta’ Ħaddiem/Student, qed jiġġieled issa wkoll u jopponi li jidħol u jitwettaq il-prinċipju tal-edukazzjoni b’xejn għal kulħadd anke fl-iskejjel sekondarji u elementari. Nesa li huwa jiftaħar li kien favur li l-iskola universitarja għandha tkun b’xejn. U l-poplu jistaqsih: Kif tista’ inti tinsisti li l-edukazzjoni fl-Università, li tiġi wara l-edukazzjoni sekondarja, għandha tkun b’xejn u ma taċċettax il-prinċipju li anke l-edukazzjoni sekondarja u terzjarja għandha tkun b’xejn għall-ġid tal-poplu Malti u Għawdxi? (Onor. Membri: Hear, hear) (Applaws)

 

Electoral History

Fifth Legislature (1982 - 1987)
Link to Member's page in legislature
Oath of Allegiance: 02.05.1983
Dissolution of Parliament: 13.02.1987
Positions
Sworn in as Prime Minister and Minister of Home Affairs, Education and Communications - 22.12.1984
Sworn in as Minister of Labour and Social Welfare - 02.05.1983
Ceased: 01.09.1983
Sworn in as Minister of Education - 01.09.1983
Ceased: 01.07.1986
Dissolution of Parliament: 13.02.1987
Sixth Legislature (1987 - 1992)
Link to Member's page in legislature
Elected on: 13.05.1987
Oath of Allegiance: 09.07.1987
Dissolution of Parliament: 20.01.1992
Positions
Sworn in as Leader of the Opposition - 13.05.1987
Dissolution of Parliament: 20.01.1992
Seventh Legislature (1992 - 1996)
Link to Member's page in legislature
Elected on: 22.02.1992
Oath of Allegiance: 04.04.1992
Dissolution of Parliament: 23.09.1996